Podvojné účtovníctvo

PODVOJNÉ ÚČTOVÍCTVO

S nami budete vždy vedieť ako sa darí vášmu podnikaniu

Podvojné účtovníctvo

Podnikatelia zapísaní v obchodnom registri (s.r.o., a.s., v.o.s., k.s.), družstvá aj fyzické osoby zapísané do obchodného registra dobrovoľne si musia viesť účtovníctvo v sústave podvojného účtovníctva.

Takto vedené účtovníctvo je zložitejšie a komplexnejšie. Na druhej strane vám ako podnikateľom prináša vysokú výpovednú hodnotu o vašom podnikaní.  Na základe kvalitne vedeného podvojného účtovníctva dokážete robiť aj tie najťažšie manažérske rozhodnutia, ktoré budú podložené skutočnými faktami. Nepodceňte výber účtovníka.

 

Ponúkame:

Spracovanie účtovníctva v súlade so Zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve

Vedenie účtovného denníka a hlavnej knihy

Evidencia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

Evidencia krátkodobého majetku

Kontrola záväzkov a pohľadávok

Vzájomné započítania záväzkov a pohľadávok

Kontrola a zaúčtovanie pracovných ciest

Vedenie skladu a skladovej evidencie

Vypracovanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty, kontrolného výkazu a súhrnného výkazu

Inventarizácia pohľadávok a záväzkov, majetku

Zostavenie účtovnej závierky

Vypracovanie daňového priznania pre právnické osoby

Účasť v prípade potreby a spolupráca pri kontrole zo strany daňových úradov a inštitúcií sociálneho zabezpečenia, resp. iných orgánov štátnej správy.

Mesačné/štvrťročné/polročné účtovné zostavy, ako napr. účtovný denník, hlavná kniha, súvaha, výsledovka, prehľad nákladov a výnosov, evidencia záväzkov a pohľadávok (podľa potrieb a požiadaviek odberateľa)

 

Potrebujete viesť podvojné účtovníctvo alebo sa chcete nezáväzne porozprávať o tom, čo by sme dokázali urobiť pre vaše podnikanie?